Algemene voorwaarden

Marble Planner

E-mailadres: info@marbleplanner.nl
KvK-nummer: 81518250

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marble Planner en op iedere tussen Marble Planner en koper tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Marble Planner. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.


Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Marble Planner behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Marble Planner erkend.
Marble Planner garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst.

Artikel 2: Levering
2.1.    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2.     In het kader va de regels van de koop op afstand zal Marble Planner bestellingen ten minste binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 14 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er is om een andere reden vertraging, dan ontvangt de koper binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
2.3.     Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4.    Marble Planner maakt gebruik van PostNL Levertijd na verzending bedraagt 1 - 3 werkdagen en is te volgen via Track & Trace (op verzoek van koper). Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering. Tussen opsturen en levering is Marble Planner verantwoordelijk voor eventuele vermissing en schade, tenzij het een verzending zonder Track & Trace betreft.

Artikel 3: Prijzen
3.1.     Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2.    Alle prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten zoals verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Artikel 4: Herroepingsrecht
4.1.    De koper heeft het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Het ontbinden van de koop dient te gebeuren door schriftelijke melding te maken bij Marble Planner, alvorens over te gaan tot terugzending.
4.2.    Het herroepingsrecht geldt niet voor:
    -    gepersonaliseerde producten
    -    producten die gebruikt zijn
    -    producten waarvan de verzegeling en/of de verpakking niet intact is
4.3.    De koper is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van het beroep op herroeping te retourneren aan Marble Planner.
4.4.    De kosten voor retourneren komen in rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5: Gegevensbeheer
5.1.    Indien de koper een bestelling plaatst bij Marble Planner, dan worden deze gegevens van de koper opgenomen in het klantenbestand van Marble Planner. Marble Planner houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Zie de Privacy Policy.
5.2.    Marble Planner respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens van gebruikers.

Artikel 6: Conformiteit
6.1.    Marble Planner draagt er zorg voor dat bestelde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties (lees ook: artikel 9) en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. Marble Planner behoudt zich het recht naar eigen professionele discretie te bepalen of een product voldoet aan de eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

Artikel 7: Aanbiedingen
7.1.    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2.    Mondelinge toezeggingen verbinden Marble Planner slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3.    Marble Planner kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 8: Overeenkomsten
8.1.    Marble Planner zal haar producten zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Marble Planner niet.
8.2.    Producten kunnen in detail verschillen van de foto’s op de website. Neem bij twijfel contact op met Marble Planner.
8.3.    Marble Planner is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst op het moment dat Marble Planner de bestelling heeft geaccepteerd.
8.4.    Marble Planner maakt de tekst zoals opgegeven door de koper. Onduidelijke aanwijzingen bij opmerkingen of een verkeerde spelling is voor risico van de koper en kan niet verhaald worden op Marble Planner. Alleen bij twijfel zal contact worden opgenomen met de koper.

Artikel 9: Afbeeldingen en specificaties
9.1.     Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen van producten etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Marble Planner gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10: Overmacht
10.1.    Marble Planner kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Marble Planner heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de koper. Dit ontslaat de koper niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
10.2.     Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1.    De koper dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan Marble Planner.
11.2.    Marble Planner zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag restitueren.
 
Artikel 12: Klachtenregeling
12.1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Marble Planner, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
12.2.    Bij Marble Planner ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, tenzij een klacht een langere verwerkingstijd vergt.
12.3.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Marble Planner naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1.    Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2.    Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Marble Planner en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam locatie Dordrecht kennis, tenzij Marble Planner er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.